×
Log In
Star Kazak
KagizmanKashan Mohtashem
DoneSat, Oct 14, 2017 3:00 PM UTC

FINE ANTIQUE ORIENTAL RUGS VIII

223 Antique oriental rugs, kilims and textiles from the Azadi collection, a private Austrian collection, a private Swiss collection and from other various properties.
 
Tekke Main Carpet
Qashqa’i
Zarand Kilim
Sarab
Dorokhsh
Khamseh Baharlu
Qashqa’i
Baluch Khorjin
Lori Khorjin
Shushtar Kilim
Shushtar Kilim
Afshar
Varamin Bag
Jajim
Silk Jajim
Afshar
Afshar